Trillanes pleads: release unpaid veterans’ pension and benefits

To fulfill the government's obligation and commitment to provide benefits of military veterans and their dependents under RA 7696, Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV pushes for the passage of Senate Bill No. 166 or “An act providing for the payment of arrears in the veteran’s pensions and benefits.”

In a hearing conducted by the Committee on National Defense and Security, its chairman, Senator Trillanes, said “RA 7696 was enacted in recognition of the relevant role our war veterans and military retirees played in protecting the country. However, a number of them have died without enjoying the benefits due to lack of government funding because it was not specified under the law.”

Trillanes added that the government appropriated an amount of P170 million in 2010, and P2.9 billion in 2013, for the payment of the Total Administrative Disability pension of World War II veterans who are aged 80 and above. However, the scope of the said appropriations was not able to cover all the veterans, and the amount was not enough to cover the total government obligation.

Under SBN 166, the said arrears shall be paid through the proceeds from the development, lease, or other use of government properties. Under this set-up, the national government will be able to accomplish its constitutional mandate of providing assistance to said beneficiaries without affecting the national budget.

“There are still many things that can be done to uplift the status of our veterans; majority of whom are now elderly, sick, underprivileged, disabled, and poor. They receive very small pensions, and little benefits and medical assistance. I believe they deserve to be respected and appreciated for what they have done in honor of our country. This recognition should be equated with a responsive and a continuing set of programs and projects for the care, benefits and welfare of our veterans,” Trillanes explained.

Included in the hearing conducted by the Committee on National Defense and Security are other bills that seek additional benefits for veterans and military retirees. These include: SBN1169 and SBN 2127 which aim to increase the burial assistance for veterans; and SBN 638 which seeks to increase the monthly pension and medical assistance received by Filipino World War Veterans.#

Tagalog version:

Kulang na benepisyo at pensyon ng mga beterano ibigay na, giit ni Trillanes

Upang mapunan ng gobyerno ang kakulangan sa benepisyo ng mga beterano at retiradong sundalo, isinusulong ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes ang pagpasa ng Senate Bill No. 166, kung saan maglalaan ng pondo upang agarang mabayaran ng gobyerno ang mga kakulangan sa pensyon at benepisyo ng mga beterano.

Sa pagdinig na isinagawa ng Committee on National Defense and Security, ayon sa Chairman nitong si Senador Trillanes, “ang Republic Act No. 7696 ay isinabatas bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginampanan ng mga beterano sa digmaan at ng mga retiradong militar sa pagprotekta sa bansa. Gayunman, ang ilan sa kanila ay namatay nang hindi napapakinabangan ang mga benepisyo dahil sa kakulangan ng pondo mula sa gobyerno sapagkat hindi nakasaad sa batas ang pagkukunan ng pondo.

Dagdag pa ni Trillanes, ang gobyerno ay naglaan ng P170 milyon noong 2010 at P2.9 bilyon noong 2013 para sa pagbabayad ng Total Administrative Disability pension ng mga beterano noong World War II na edad 80 pataas. Gayunpaman, hindi saklaw ng nasabing appropriations ang lahat ng mga beterano, at hindi rin sapat ang halaga nito upang matugunan ang kabuuang obligasyon ng pamahalaan.

Sa ilalim ng SBN 166, ang nasabing kakulangan ay babayaran mula sa kita ng gobyerno mula sa mga ari-arian nito. Sa ilalim ng nasabing sistema, hindi na kakailanganing galawin ng pamahalaan ang taunang pambansang badyet upang tuparin ang konstitusyonal na mandato nito na maglaan ng sapat na benepisyo para sa mga beterano.

“Marami pang mga bagay ang maisasagawa upang iangat ang estado ng mga beterano, karamihan sa kanila ay matatanda na, may sakit, may kapansanan at mahihirap. Nakakatanggap sila ng napakaliit na pensyon at kakaunting benepisyo at tulong medikal. Naniniwala akong nararapat silang respetuhin at pahalagahan sa kanilang mga nagawa para sa ating bansa. Ang rekognisyong ito ay dapat may kaukulan at madaliang aksyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na programa at proyekto para sa pag-aalaga, benepisyo at kapakanan ng ating mga beterano,” paliwanag ni Trillanes.

Kasama sa pagdinig na isinagawa ng Committee on National Defense and Security ang ilang panukalang batas na naglalayong bigyan ng dagdag na benepisyo ang mga beterano at retiradong militar. Kasama sa mga ito ang: SBN 1169 at SBN 2127 na naglalayong dagdagan ang tulong pinansyal sa pagpapalibing; at ang SBN 638 na naglalayong dagdagan ang buwanang pensyon at tulong medikal na natatanggap ng mga Filipino World War Veterans.#