Trillanes to push for creation of Department of Sports

Hopeless with the current state of national sports program, Senator Antonio “Sonny” F. Trillanes IV is pushing for the creation of a Department of Sports to reform the administration of sports development in the country.

 

“It is hard for us to attain status of sports powerhouse countries, which have established and well-developed national sports program, because there are untouchable crooks in Philippine sports. Unless we get rid of them, it is impossible for us to fix the current mess in our country’s sports development.” Trillanes said.

 

“Under the existing law, the Philippine Sports Commission (PSC) is tasked as the lead agency for sports promotion and development. However, it cannot perform its mandate because it is being controlled and dictated by the Philippine Olympics Committee, which does nothing but to favor its allied National Sports Associations,” Trillanes explained.

 

Trillanes added that Senate Bill No. 649, or the Department of Sports Act, will hopefully resolve the current problem in the system and give importance to sports development in the country by creating an agency which will replace the PSC. The Department of Sports, being a cabinet level agency, will be given bigger power and enough resources to support sports development in the country.

 

Under SBN 649, the Department of Sports shall provide the much needed leadership in sports development in the Philippines. It shall provide necessary impetus, direction, and policy guidance in order to improve the performance of the country in international sporting events and competitions. Said agency shall, likewise, take the lead in developing Filipino athletes to their fullest potentials.

 

Trillanes further noted, “With this bill, we can cut the umbilical cord with POC, making the latter irrelevant. Department of Sports can now regulate the sports development in the country, without being influenced by POC.”

 

Trillanes has been an advocate of sports development in the country. Aside from bringing honor to the country, he believes that sports is relevant in youth development, and active and disciplined citizenry. #


-----------------------------

 

 

Tagalog Version:

 

Trillanes, isusulong ang pagtatatag ng isang Department of Sports

 

Dahil sa kawalan ng pag-asa sa kasalukuyang kalagayan ng national sports program, isinusulong ni Senador Antonio “Sonny” F. Trillanes IV ang pagtatatag ng isang Department of Sports upang magpatupad ng mga reporma sa administrasyon ng sports development sa bansa.

 

“Napakahirap para sa atin na makamit ang katayuan bilang isa sa mga sports powerhouse na bansa, na may matatag at mahusay na national sports program, dahil sa mga ‘di maalis na manloloko sa Philippine sports. Hanggat sila’y nasa pwesto, imposible na maisaayos ang kaguluhan sa sports development ng bansa,” sabi ni Trillanes.

 

“Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang Philippine Sports Commission (PSC) ay inaatasan bilang pangunahing ahensiya na magtataguyod at magpapa-unlad ng sports sa bansa. Ngunit hindi nito maisagawa ang mandato nito dahil kontrolado at dinidiktahan ito ng Philippine Olympics Committee, na walang ginawa kundi paboran ang mga kaalyado nitong mga National Sports Association,” paliwanag ni Trillanes.

 

Dagdag pa ni Trillanes na ang Senate Bill No. 649 o ang Department of Sports Act, ay inaasahang magsasa-ayos sa kasalukuyang problema sa sistema at magbibigay importansiya sa sports development ng bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang ahensiya na papalit sa PSC. Ang Department of Sports, bilang isang cabinet level agency, ay mabibigyan ng mas malaking kapangyarihan at sapat na pondo upang suportahan ang sports development sa bansa.

 

Sa ilalim ng SBN 649, ang Department of Sports ay magbibigay ng kinakailangang pamumuno sa sports development sa bansa. Ito ay inaasahang magbibigay tulak, direksyon at policy guidance upang  mapabuti ang pakikipaglaban ng bansa sa international sporting events at mga kompetisyon. Ito rin ay mamumuno sa pagsasanay sa mga atletang Pilipino.  

 

Ayon pa kay Trillanes, “Sa panukalang batas na ito, maari nating putulin ang koneksyon at kaugnayan sa POC. Ang Department of Sports ay maaring isaayos ang sports development sa bansa nang walang impluwensiya ng POC.”

 

Si Trillanes ay nagsusulong ng sports development sa bansa. Bukod sa pagdadala ng karangalan sa bansa, naniniwala siya na ang sports ay mahalaga sa youth development, at sa aktibo at disiplinadong mga mamamayan.#